Regulamin sali zabaw "Fantazja" Park Andrychów


 1. Park rozrywki „Fantazja” (dalej również jako: „Park rozrywki”) jest zarządzany przez R.Z. Marek Spółka Jawna (dalej również jako: „Zarządzający”).

 1. Park rozrywki jest czynny:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: 12:00- 20:00

 • w piątek od godziny 12:00 do 21:00

 • w sobotę i niedziele w godzinach: 10:00 - 21:00

 1. Sala zabaw Parku rozrywki (dalej również jako: „Sala zabaw”) jest przeznaczona dla dzieci w wieku 1-13 lat.

 2. Osoby korzystające z Parku rozrywki, przed wejściem na jego teren, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej również jako: „Regulamin”) i cennikiem. Ponadto opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Parku rozrywki oraz poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

 3. Wejście dziecka i opiekuna do Parku rozrywki następuje po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw na podstawie biletu wykupionego dla dziecka.

 4. Opłata uprawniająca do korzystania z Parku rozrywki naliczana jest w następujący sposób: opłata podstawowa za pierwsze 60 lub 120 minut, a następnie dopłata według cennika za każdą kolejną rozpoczętą 1 minutę.

 5. Opłaty za korzystanie z Sali zabaw naliczane są na podstawie elektronicznego systemu monitorowania czasu. Odczyty z systemu dokonywane są za pomocą transponderów w kartach wydawanych na czas pobytu w Parku rozrywki.

 6. Niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie wykupionego biletu nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

 7. Dziecko wchodzi do Parku rozrywki tylko z pełnoletnim opiekunem i podczas całego pobytu na terenie sali pozostaje pod jego ścisłą opieką.

 8. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie sali. Udostępnienie Sali Zabaw przez Zarządzającego nie jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Parku rozrywki.

 9. Przed wejściem do Parku rozrywki opiekun zobowiązany jest wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Parku rozrywki FANTAZJA”.

 10. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka od 4 roku życia w Sali Zabaw maksymalnie na czas dwóch godzin. Przed pozostawieniem dziecka w Sali Zabaw należy dokonać poniższych formalności:

 • wypełnić "FORMULARZ POZOSTAWIENIA DZIECKA W PARKU ROZRYWKI „FANTAZJA””.

 • okazać dokument tożsamości opiekuna potwierdzający jego dane osobowe

13.Pozostawienie dziecka w Sali Zabaw nie jest jednoznaczne z przejęciem opieki i odpowiedzialności za dziecko przez obsługę i Zarządzającego Parku rozrywki.

14. Dzieci pozostawione bez opiekuna na terenie Parku rozrywki zobowiązane są nosić opaski identyfikacyjne na ręce przez cały czas pobytu na terenie Sali zabaw, od momentu kupienia biletu, aż do momentu oddania go w kasie Parku rozrywki.

15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia opaski opiekun zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5 złotych.

16. W momencie uiszczenia przez opiekuna opłaty za wstęp do Parku rozrywki, dziecku zostaje udostępniona do zabawy powierzchnia Sali zabaw wraz ze znajdującym się w nim sprzętem. W tym samym czasie na Sali zabaw jednocześnie mogą przebywać też inne dzieci.

17. Przed wejściem do Parku rozrywki należy zostawić ubranie wierzchnie w szatni.

18. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku rozrywki, poza szatnią.

19. Do szatni nie będą przyjmowane rzeczy inne niż odzież, a w szczególności przedmioty wartościowe.

20. Zarządzający nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

21. Dzieci oraz ich opiekunowie wchodzą do Parku rozrywki bez obuwia, w skarpetkach lub rajstopkach.

22. Przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć w bezpieczne miejsce łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię itp. oraz opróżnić kieszenie dziecka.

23. Zabrania się:
 1. wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z obiektu oraz wnoszenia swoich zabawek lub innych przedmiotów na teren Parku rozrywki;

 2. żucia gumy na całym terenie Parku rozrywki;

 3. wnoszenia na teren Parku rozrywki własnego jedzenia i picia (nie do tyczy dzieci do 1 roku życia).

 4. wnoszenia na teren Parku rozrywki przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu;

 5. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostępu np.: pomieszczenia gospodarcze, zaplecze itp.

24. Na terenie Parku rozrywki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt.

25. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Parku rozrywki osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych.

26. Opiekunowie mają obowiązek poinformowania personel Parku rozrywki o wszelkich schorzeniach lub też niepełnosprawności dziecka.

27. Z dostępnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa.

28. Zgodnie z art. 426 w zw. z art. 427 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką, ponoszą opiekunowie.

29. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci, bądź ich opiekunów na terenie Parku rozrywki.

30. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń personelu na terenie Parku rozrywki

31. W przypadku nieregulaminowych lub nieodpowiednich zachowań, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.

32.W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Parku rozrywki, personel może ograniczyć czasowo liczbę osób korzystających z atrakcji, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów

33. Personel Parku rozrywki może nie zgodzić się na wpuszczenie dziecka do Parku rozrywki jeśli uzna, że dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych klientów (np. dzieci z opatrunkami gipsowymi, dzieci z objawami przeziębienia).

34. Podczas korzystania z urządzeń Parku rozrywki w celach bezpieczeństwa bezwzględnie zabrania się:
 1. wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji;

 2. huśtania się na elementach konstrukcji zabawowej;

 3. wchodzenia na siatkę zabezpieczającą oraz elementy zewnętrzne konstrukcji;

 4. wchodzenia na zjeżdżalnię od strony pochyłej;

 5. zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół;

 6. poruszania się w kierunku przeciwnym niż kierunek zjazdu – po zjechaniu ze zjeżdżalni należy niezwłocznie ją opuścić;

 7. skakania z konstrukcji zabawowej na podłogę, do basenu oraz na inne elementy konstrukcji;

 8. niszczenia konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju Sali Zabaw;

 9. popychania innych użytkowników;

 10. wyrzucania piłeczek z basenu;

 11. siadania na szczycie ścianki wspinaczkowej - pamiętamy o wysokości związanej ze zdobywaniem kolejnych elementów ścianki wspinaczkowej;

 12. zjeżdżania ze zjeżdżalni w momencie kiedy pozostali użytkownicy nie zdążyli opuścić basenu;

 13. wchodzenia na wydzieloną strefę trampolin bez skarpet antypoślizgowych nieposiadających specjalnej podeszwy Unisex;

 14. wchodzenia na strefę toru gokartowego bez nadzoru opiekuna.

35. Zarządzający Parkiem rozrywki zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

36. W przypadku ewakuacji, wszystkim klientom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta opieka. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się na parkingu przed budynkiem sklepu ALDI

37. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.

38. Za gości Parku rozrywki uważa się wszystkich użytkowników, opiekunów oraz osoby postronne znajdujące się na terenie Parku rozrywki (dalej również jako: „Goście”)

39. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania

40. Należy niezwłocznie poinformować obsługę Parku rozrywki o wszelkich wypadkach, usterkach oraz innych zdarzeniach czy zachowaniach stwarzających zagrożenie dla użytkowników Parku rozrywki.

41. Teren Parku rozrywki jest objęty monitoringiem. Wchodząc na teren Parku rozrywki Goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku oraz na jego rozpowszechnianie dla celów promocyjnych Parku rozrywki.

42. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności centrum.

43. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.

44. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Parku rozrywki według własnego uznania.

45. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Parku rozrywki wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Sali zabaw.

46. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku rozrywki wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.

47. Ewentualne szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w dniu wizyty w recepcji Parku rozrywki. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Parku rozrywki.

Życzymy miłej zabawy !!!

Realizacja strony: weboski