https://www.high-endrolex.com/42 Regulamin sali zabaw Fantazja Park

Regulamin sali zabaw "Fantazja" Park Andrychów

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Parku Rozrywki Fantazja.

2. Park Rozrywki Fantazja prowadzony jest przez R.Z.MAREK Spółka Jawna, ul. Słoneczna 12, 34-321 Łękawica, NIP 5532552470 (zwany dalej: „Zarządzającym”).

3. Każdy korzystający, spędzający czas w Parku Rozrywki zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz z obowiązującym cennikiem przed wejściem na teren Parku.

4. Fantazja to Park Rozrywki składający się z czteropoziomowej konstrukcji zabawowej, salek urodzinowych, salek edukacyjnych, strefy trampolin, eliminatora toru gokartowego, zjeżdżalni pontonowej, boiska,części kawiarnianej, szatni oraz toalet.

5. Korzystanie z Parku Rozrywki jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Parku opisane są w aktualnym cenniku Parku Rozrywki Fantazja. Opłaty za korzystanie z Parku Rozrywki naliczane są na podstawie elektronicznego systemu monitorowania czasu. Odczyty te dokonywane są za pomocą transponderów w kartach wydawanych na czas pobytu w Parku Rozrywki. Rodzice i Opiekunowie nie ponoszą opłaty za wejście. Z jednym dzieckiem wchodzi maksymalnie dwóch opiekunów, każda kolejna osoba ponosi opłatę za wstęp.

6. Z Parku Rozrywki Fantazja mogą korzystać dzieci w wieku:

A) do 13 roku życia w przypadku korzystania z konstrukcji zabawowej,

B) do 15 roku życia i wagi nie większej niż 100 kg w przypadku korzystania ze strefy trampolin,

C) bez ograniczeń wiekowych w przypadku korzystania z części kawiarnianej.

7. Wydzielone Parku Rozrywki Kąciki Malucha przeznaczone są do zabawy dla dzieci do 4-tego roku życia.

8. Rodzice / Opiekunowie są odpowiedzialni za nadzór nad dziećmi korzystającymi z Parku Rozrywki Fantazja.

9.Korzystania z toru gokartowego tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

10. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Parku od 4 roku życia maksymalnie na czas dwóch godzin, jednak wiąże się to z dopełnieniem poniższych formalności i nie jest jednoznaczne z przejęciem opieki i odpowiedzialności za dziecko przez personel i Zarządzającego:

należy wypełnić "Formularz pozostawienia dziecka w Parku Fantazja”.

należy okazać dokument tożsamości opiekuna potwierdzający jego dane osobowe.

Możliwość pozostawiania dziecka pod opieką personelu na podstawie naliczonej według aktualnego cennik Parku Rozrywki Fantazja.

11. Dzieci pozostawione bez opiekuna na terenie Parku Rozrywki zobowiązane są nosić opaski identyfikacyjne na rękę przez cały czas pobytu na terenie Parku, od momentu kupienia biletu, aż do momentu oddania go w kasie Parku Fantazja. W przypadku zgubienia lub zniszczenia opaski opiekun zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5 złotych.

12. Dopuszczalna liczba osób, które mogą przebywać na konstrukcji zabawowej musi zagwarantować bezpieczeństwo osób przebywających w Parku Rozrywki Fantazja. Osoby dorosłe mogą przebywać na konstrukcji wraz z dzieckiem.

13. Rodzice lub Opiekunowie powinni zadbać o odpowiedni niekrępujący ruchów strój, a także zdjąć dzieciom biżuterię, łańcuszki, ozdoby i ewentualnie okulary.

14. Z urządzeń Parku Rozrywki można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Fantazja nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń. Rodzic / Opiekun powinien poinstruować dziecko w jaki sposób powinno korzystać z danego urządzenia / zabawki. Dzieci przebywające na terenie Parku Rozrywki powinny korzystać z urządzeń / zabawek dostosowanych do ich wieku i warunków psychofizycznych.

15. Zabrania się:

a) wspinania na siatki zabezpieczające,

b) wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,

c) zjeżdżania głową w dół ze zjeżdżalni,

d) skakania ze zjeżdżalni,

e) nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię,

f) wynoszenia z Parku elementów jej wyposażenia czy też próby modernizowania konstrukcji,

g) skakania do basenu z piłeczkami,

h) wchodzenia ze zwierzętami,

i) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.

j) wnoszenia na teren Parku własnego jedzenia i picia

16. Wejście w strefę trampolin tylko w skarpetach antypoślizgowych.

17. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi w Fantazji, fakt ten należy

niezwłocznie zgłosić Pracownikom Parku.

18. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

19. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, których zachowanie uprawdopodabnia przypuszczenie, że są po spożyciu alkoholu lub pod wypływem środków odurzających.

20. Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie biżuterii, łańcuszków, ozdób i okularów oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.

21. Pracownicy Fantazji nie odpowiadają za rzeczy osobiste osób korzystających z Parku pozostawione bez opieki.

22. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów na teren konstrukcji, strefy trampolin. Spożywanie żywności oraz napojów zakupionych w Parku Rozrywki Fantazja możliwe jest tylko na terenie strefy kawiarnianej.

23. Dzieci obowiązkowo wchodzą do Parku Rozrywki bez obuwia w skarpetkach antypoślizgowych, rodzice/opiekunowie w skarpetach.

24. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Parku Rozrywki osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekunowie mają obowiązek poinformowania personel Parku Fantazja o wszelkich schorzeniach lub też niepełnosprawności dziecka.

25. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi o tej odpowiedzialności, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.

26. W przypadku nieregulaminowych lub nieodpowiednich zachowań, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta z Parku bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.

27. Zarządzający Parkiem Fantazja zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Parku Rozrywki. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

28. W przypadku ewakuacji, wszystkim klientom zapewnione jest bezpieczeństwo i należyta opieka. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się na parkingu przed budynkiem sklepu ALDI.

1.28. Zakup biletu do Parku Fantazja jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zdjęć i filmów z jego wizerunkiem na potrzeby promocyjno-reklamowe Parku Rozrywki Fantazja.

2.29. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.

3.30. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

4.31. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie w Parku należy poinformować Obsługę.

5.32. Teren Parku Rozrywki Fantazja jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Parku Rozrywki Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Parku Rozrywki Fantazja

6.33. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r.

7.34. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.

8.35. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu do Parku Rozrywki wg własnego uznania.

9.36. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Parku Fantazja wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na terenie Parku.

10. 37. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

11. 38. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku Rozrywki wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.

12. 39. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Parku Fantazja, w dniu wizyty w Parku Rozrywki . Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Parku Fantazja.

Życzymy udanej zabawy!!!


Życzymy udanej zabawy !!!

Realizacja strony: weboski