POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dotycząca strony internetowej oraz regulaminu Parku Rozrywki ,,Fantazja” oraz umowy o prowadzeniu zajęć z dziećmi w zakresie języka angielskiego na terenie Parku Rozrywki ,,Fantazja”.

prowadzonej pod adresem: Krakowska 140, 34-120 Andrychów,

z dnia 17.08.2020 r.

prowadzonej przez firmę:

R.Z. MAREK (adres siedziby: ul. Słoneczna, nr 12, 34-321 Łękawica),
numer identyfikacji podatkowej: 5532552470, adres poczty elektronicznej: parkfantazja@gmail.com, numer telefonu:_Sylwia Marek:785055504, Monika Kuczaj: 601370397)


stanowiąca Załącznik do Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży

1. Administratorem danych osobowych jest Firma R.Z.MAREK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: R.Z.MAREK (adres siedziby: ul. Słoneczna, nr 12, 34-321 Łękawica), numer identyfikacji podatkowej: 5532552470, adres poczty elektronicznej: parkfantazja@gmail.com, numer telefonu; Sylwia Marek: 785055504, Monika Kuczaj: 601370397, który zwany będzie dalej „Administratorem”. Do prowadzenia czynności dotyczących Administratora danych wyznaczona jest Sylwia Marek.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności prowadzonych przez Park Rozrywki ,,Fantazja” w tym między innymi prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz innych czynności.

3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez uczestnika (rodziców uczestników) w toku podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z funkcjonowaniem Parku Rozrywki ,,Fantazja” lub też w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora oraz Regulaminu Parku ,,Fantazja”, Regulaminu umowy o prowadzeniu zajęć z języka angielskiego i Regulaminu dotyczących COVID-19. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), który stanowi, że:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „b” RODO, wedle którego:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Przetwarzanie danych osobowych jest bowiem, jak wskazano wyżej, konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące

z Administratorem w celu prawidłowej realizacji umowy zawieranej ustnie lub pisemnie z uczestnikami - także ich rodzicami Parku Rozrywki ,,Fantazja„ korzystających z tego parku jak również uczestniczących w prowadzonych zajęciach z języka angielskiego. Może to być również podmiot oferujący system płatności, za pomocą którego dany klient zamawia Usługi w firmie Administratora.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Administratora do czasu kiedy nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane dalej w razie sporu prawnego z danym Klientem – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych.

9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na podstawie Regulaminu,

w celu jej należytej realizacji; z tego tytułu: osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania, a zaniechanie ich podania uniemożliwia realizację umowy, a w konsekwencji uniemożliwia jej zawarcie i dalsze procedowanie, bowiem osoba zamierzająca zawrzeć umowę poprzez stronę internetową prowadzoną przez Administratora, podczas składania zamówienia, podaje swoje dane osobowe, wyrażając następnie zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

12. Administrator nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator korzysta z plików cookies (czyli danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na stronę internetową są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta osoba przeglądająca stronę internetową) – wyłącznie w celu ustalenia preferencji zakupowych Klientów, w tym dostosowania oferty sprzedażowej Administratora do preferencji zakupowych Klientów, i wszystkich osób odwiedzających stronę internetową. Za każdym razem po wejściu na stronę internetową Administratora, na stronie internetowej Administratora wyświetlany jest komunikat odnośnie korzystania przez Administratora z plików cookies; zatem dalsza możliwość korzystania ze strony internetowej Administratora, jest zależna od wyrażenia zgody przez przeglądającego (potencjalnego Klienta) na fakt korzystania z plików cookies, czyli na okoliczność, że pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie, telefonie) danej osoby. Osoba przeglądająca stronę internetową Administratora ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji w zakresie plików cookies - za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Wyrażenie zgody na pliki cookies następuje przez odznaczenie komunikatu informacyjnego w tym zakresie, tj. poprzez odznaczenie pozycji zawartej w komunikacie, pod nazwą „wyrażam zgodę”. Komunikat w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies jest natomiast następujący: „Wyrażam zgodę na korzystanie przez Administratora niniejszej strony internetowej z plików cookies, tj. z danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na niniejszą stronę internetową są zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego korzystam”.

Przechowywana informacja w zakresie plików cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu - nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową Administratora i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

13. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Regulaminu.

Realizacja strony: weboski